The Midwest Comedy Tour

UPCOMING  SHOWS

8/1      Funny Bone (Columbus)
8/6     Alexandria, Kentucky
8/7     Morehead, Kentucky
8/11    Pickerington, Ohio
8/27   Orwell, Ohio
9/17    Indianapolis, Indiana
9/18    Indianapolis, Indiana